Women's Day 2022 was once again a success! Despite the cold and having moved the march to the evening this year, 300 people have made very clear that they want to march through the streets and raise awareness to women's rights! Thank you so much and see you next year!!

The Women's March is organised by:
Amnesty International Maastricht
Amnesty International Maastricht Students (AIMS)
Feminsts of Maastricht
CryptiQ
Free Palestine Maastricht
Anti-Capitalist Feminist Collective
Stichting Cassandra
Technical equipment and webhosting by Elektrowerken
Are you still figuring out your gender? Check Gendertwijfels (in Dutch) for help!

In the same way, we have questioned how women were constitutionally deprived of fundamental rights centuries ago, the next generation will question how we got blinded by an illusion of equality, while women and vulnerable groups were still systemically discriminated against, oppressed in patriarchy, and exploited in a capitalist system.

The International Women's Day is a moment to appreciate all the work that has been done while recognizing the necessity for an intersectional feminist struggle in 2022 in a town like Maastricht.

From sexist jokes to hurtful comments about our bodies, from anti-abortion laws to daily committed femicides and other types of gender-based violence - women and women's rights are constantly under attack. As right-wing parties and anti-feminist opinions gain more and more ground, we have to get organized and resist, to fight for a world in which everyone is equal and all genders are welcome. In this struggle, we align ourselves with larger resistance movements striving for social and political justice, including resistance movements against racism or environmental movements.

Decades of neoliberalism, one economic crisis after the other, austerity, cuts, and precarious working conditions often affect women and queers the most. Therefore our objective cannot simply be to make reproductive work visible and to strive for better representation in this system, but to push towards a radical transformation of the societal structure.

Women are not only working in the so-called productive labour jobs, often for less money than men but also do hours of care work each day, which is made invisible and unpaid. We provide emotional support for family, friends, partners, and colleagues. We work in low-paid jobs in the cleaning sector, as midwives, as saleswomen, as accountants, as teachers. Whether we work with a pen, a wrench, a computer, a broom in our hands, whether we get paid for it or not - we are all workers. In fact, the sustainability of life rest on the shoulders of women, especially certain sectors of women. If we stop, life falls.

Let's stay united as women, as queers, as workers, as students to defeat capitalist patriarchy. Because of Covid-19 we can't march but this does not stop us from standing together against gender based violence. Please comply with the corona regulations of keeping the 1.5m distance, bring your face masks, friends and family, and join us on Tuesday, the 8th of March at 19:00 at the Vrijthof!

"We are the ones we have been waiting for" - June Jordan

Zoals wij ons hebben afgevraagd hoe vrouwen vroeger structureel fundamentale rechten werden afgenomen, zo zullen toekomstige generaties zich afvragen hoe wij ons lieten verblinden door een illusie van gelijkwaardigheid, terwijl vrouwen en kwetsbare groepen nog altijd structureel werden gediscrimineerd, onderdrukt door patriarchie en uitgebuit in een kapitalistisch systeem.

Internationale Vrouwendag is een moment om stil te staan bij al het werk dat gedaan is en tegelijk de noodzaak voor en intersectioneel feministische strijd in 2022 te erkennen in een stad als Maastricht.

Van seksistische grapjes tot kwetsbare opmerkingen over onze lichamen, van anti-abortuswetgevingen tot dagelijkse femcides en andere gender-geörienteerd geweld - vrouwen en vrouwenrechten wordem constant aangevallen. Omdat rechtse politieke partijen en antifeministische meningen steeds meer voet aan de grond krijgen moeten wij strijden voor een wereld waarin iedereen gelijk is en alle genders welkom zijn. In deze strijd staan we hand in hand met grotere verzetsbewegingen en komen we op voor politieke rechtvaardigheid, samen met antiracisme- en klimaatbewegingen.

Decennia van neoliberalisme, de ene economische crisis na de andere, soberheid, bezuinigingen en precaire arbeidsvoorwaarden raken vrouwen en queers veelal het hardst. Daarom is het niet genoeg om ervoor zorgen dat ons werk zichtbaar wordt en er meer vrouwen in de politiek komen, maar moeten we een radicale verandering teweeg brengen in de sociale structuur.

Vrouwen zijn niet alleen werkzaam in het zogenaamde productiewerk, vaak voor minder geld dan mannen, maar doen vaak ook de zorgtaken voor het gezin, wat onzichtbaar wordt gemaakt en niet betaald wordt. Wij voorzien in emotionele steun voor het gezin, vriend(inn)en, partners en collega's. We werken in onderbetaald als schoonmakers, vroedvrouwen, verkopers, accountants en leraressen. Of we nu met een pen werken, een tang, een computer of een bezem, of we er nu voor betaald worden of niet, we zijn allemaal werksters. De duurzaamheid van het leven rust op de schouders van vrouwen, in het bijzonder bepaalde groepen vrouwen. Als wij ermee ophouden, houdt het leven op.

Vrouwen, verenigt u! Als queers, als werksters, als studentes, samen om het kapitalistische patriarchaat omver te werpen. Vanwege corona kunnen we dit jaar geen optocht houden, maar dit stopt ons niet van het gezamelijk opstaan tegen gendergerelateerd geweld. Houd de coronaregels in acht en houd anderhalve meter afstand, neem een mondkapje, vriend(inn)en en familie mee en kom ook, dinsdag 8 maart om 19:00 op het Vrijthof!

"We are the ones we have been waiting for" - June Jordan  • Mo 7 March 18:30 Innbetween: FILM: Thelma & Louise (trailer)
  • Tu 8 March 19:00 Vrijthof: Women's March
  • Th 10 March 09:00 (all day) iArts: Feminist Art Workshop
  • Th 10 March 19:00 Centrum Vaktherapie: Consent Workshop
  • Fr 11 March 18:00 Fixed Gear Coffee: Feminist Open Mic